Chết vì hiểu biết quá nhiều

Từ trước đến nay, người ta thường chỉ nói chết do thiếu hiểu biết. Nhưng trong thực tế khám chữa bệnh hàng ngày, chúng tôi lại thấy nhiều trường hợp ngược lại. Không dám ăn cái gì Nhiều người, đặc biệt là giới trí thức, do đọc quá nhiều sách vở, thông tin trên mọi thứ báo nên sợ, không […]