Phát huy vai trò già làng ở Gia Lai

Các dân tộc ở Tây Nguyên có tính cộng đồng rất cao. Mỗi làng suy tôn một thủ lĩnh (già làng) đại diện cho dân làng quyết định những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Sau già làng, những người có uy tín trong làng cũng được bà con tôn trọng, nghe và làm theo. Bằng chính uy tín […]