Triển khai kế hoạch phát triển công nghệ thông tin

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Chương trình hành động của Chính phủ, ngày 24-6-2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, […]